نمایش از 21 شهریور 1391
پرینت

تعریف

 قابليت هاي نرم افزارهاي فرا ايمن + ويديو

عوامل زیادی بر سلامت روان ما می توانند تاثیر بگذارند. سنجیدن اینکه این عوامل هر کدام به چه میزان در تهدید سلامت روان ما نقش دارند، به نظر می رسد کار آسانی نباشد.

پرسشنامه "سلامت عمومی" می تواند یک برآورد کلی از میزان سلامت عمومی شما به ما بدهد. این پرسشنامه در یکی از مقیاس های خود، می تواند مشخص کند که آیا شما اضطراب و بی خوابی دارید و یا خیر؟ اگر اضطراب و بی خوابی دارید، نمره ی آن به چه میزان است؟

این پرسشنامه همچنین می تواند عوامل دیگری مانند میزان افسردگی شما، میزان کناره گیری شما از اجتماع و حتی برخی نشانه های جسمانی (مانند خستگی) را ارزیابی کند.

این پرسشنامه ابزاری مناسب برای ارزیابی میزان سلامت عمومی در محیط های کاری به شمار می آید.

 

بیشتر

 

پرسشنامه سلامت عمومی  (General Health Questionnaire (GHQ

پرسشنامه سلامت عمومی یک " پرسشنامه سرندی " مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که داررای یک اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد (گلدبرگ،1972).

در این پرسشنامه ، به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری "سالم" و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده. در حال حاظر این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه های مرضی  را می توان به وسیله مصاحبه های استاندارد شده روانپزشکی  تشخیص داد اما پایین تر از سطح معینی ، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر- آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد (گلدبرگ و بلاک ول [1]،1970،وینگ[2] و همکاران، 1977،به نقل از دادستان،1377).

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسشهایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالات مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند، متمایز کند. بنابراین، هدف از این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است  (دادستان، 1377).

نسخه اصلی پرسشنامه سلامت عمومی از 60 سوال تشکیل شده است. اما تعدادی از نسخه های کوتاهتر نیز تهیه شده که مهمترین آنها عبارتنداز: GHQ-30,GHQ-28,GHQ-12 ( گلدبرگ، 1972).

فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است . این پرسشنامه به عنوان یک ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی در فرد راتعیین کند. در حال حاظر با اجرای این پرسشنامه ، توانسته اند به گستره وسیعی از نتیج در جمعیت های مختلف دست یابند، وجود رابطه اصلی بین فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی و فرم ردیابی اختصاری (آزمون سرندی) را با تشخیص های روان پزشکی ثابت کنند و امکان درک رابطه بین خود گزارش دهی و برآورد بر مبنای مشاهدات بالینی را فراهم سازند.

این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است: خرده مقیاس نشانه های جسمانی[3]، اضطراب و بی خوابی[4]، نارساکنش وری اجتماعی[5] و افسردگی[6].

 مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط حدود 10 تا 12 دقیقه است.

زیر مقیاس اول(A) شامل مواردی درباره احساس افراد درباره وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانه های جسمانی همراه است .

پرسشهای مقیاس دوم (B) شامل مواردی است که با اضطراب و بی خوابی مرتبط اند.

مقیاس سوم (C) گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی، آشکار می کند.

چهارمین مقیاس (D)در برگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبط اند.

محاسبات آماری نشان داده اند که گرچه عامل مورد نظر در هر یک از زیر مقیاس ها،59% واریانس آن را تشکیل داده است، اما 4 زیر مقیاس به صورت معناداری مستقل از یکدیگر نیستند.(جدول 1).

جدول-1 همبستگی بین زیر مقیاس ها و مقیاس کلی GHQ

خرده مقیاس ها

مقیاس B

مقیاس C

مقیاسD

مقیاس کلی

(حاصل جمع 28 ماده)

       مقیاس A   

0.85

0.52

0.033

0.79

مقیاس B

-

0.75

0.61

0.90

مقیاس C

-

-

0.44

0.75

مقیاسD

-

-

-

0.63

 

با توجه به جدول شماره 1 می توان نتیجه گرفت که درجه همبستگی بین زیر مقیاس ها کمتر از درجه همبستگی بین هر زیر مقیاس و مقیاس کلی است. همبستگی های بین زیر مقیاس ها نشان دهنده وجود یک عامل عمومی است. و در مجموعه 28 ماده پرسشنامه سلامت عمومی ، 32 درصد از مجموعه واریانس را عامل عمومی تشکیل می دهد. ضریب همبستگی 90 درصد بین زیرمقیاس B و نمره کلی را می توان ناشی از این امر دانست که اضطراب یک پدیده بنیادی است که مخرج مشترک نشانگان اختلال های روانی را تشکیل می دهد. اما وجود3 زیر مقیاس دیگر به محققان اجازه خواهد داد تا به دیگر ابعاد نشانه شناختی مورد نظر خود دست یابند.

پرسشنامه سلامت عمومی این امکان را برای پژوهشگران فراهم می کند تا بتوانند به اطلاعاتی فراتر از آنچه از یک پرسشنامه کلی حاصل می شود، دست یابند. برای مثال یک محقق که می خواهد افراد افسرده وخیم را متمایز کند، می تواند در بین کسانی که نمرات بالایی در مقیاس کلی دارند فقط آنهایی را در مقیاس D   نمرات بالایی بدست آوردند انتخاب کند.محققانی که از پرسشنامه سلامت عمومی قبل و بعد از وقوع یک رویداد مانند یک دگرگونی اجتماعی یا اجرای یک شیوه درمانگری استفاده می کنند، می توانند با مقایسه سطح نمرات پیش آزمون و پس آزمون درجه تاثیر عامل برونی را در قلمروهای مختلف نشانه شناختی تعیین نمایند (دادستان،1377).[1] -Goldberg & Blackwell

[2] -Wing

[3] -Somatic Symptoms

[4] -Anxiety

[5] -Social Withdrawal

[6] -Depression

اجرا

 

  این آزمون 28 سوال دارد.

این پرسشنامه یک " پرسشنامه سرندی " مبتنی بر روش خود گزارش دهی است. یعنی فرد خود اقدام به گزارش وضعیت خود می نماید.

 

اعتبارسنجی

 

در ایران

یعقوبی (1374) حساسیت این آزمون را 86% و ویژگی آن را 82% گزارش کرده است.

 پژوهش بهمنی و عسگری (1385) ساختار 4 عاملی آن را از طریق تحلیل عاملی تاییدی (CFA) بررسی و تایید نموده است.

ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی با روش بازآزمایی با فاصله زمانی 7 تا 10 روز روی گروه 80 نفره به میزان 0.91 برآورد شده که در سطح خطای 0.001 معنادار است (پالاهنگ،1374).

 یعقوبی (1374) ضریب اعتبار کلی این آزمون را 0.88 و ضریب اعتبار خرده آزمون ها را بین 0.50 تا 0.81 گزارش کرده است. میزان اعتبار این پرسشنامه به شیوه (آلفای کرونباخ )برای مقیاس های علائم جسمی 0.85، اضطراب و بی خوابی 0.78، اختلال در عملکرد اجتماعی 0.79 و افسردگی 0.91 و کل پرسشنامه 0.85 بدست آمده است(بهمنی و عسگری، 1385).

 تقوی(1380) به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه از سه روش بازآزماییی، دونیمه سازی و ثبات درونی استفاده نمود. نتایج بدست آمده با روش بازآزمایی برای کل پرسشنامه،0.72 و برای خرده آزمون های علائم جسمانی بی خوابی و اضطراب،نارسایی در عملکرد اجتمایی و افسردگی به ترتیب،0.60،0.68،0.57و0.58 بود. به علاوه نتایج بدست آمده با روش تنصیفی برای کل پرسشنامه 0.93، وبرای خرده آزمون های علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی، و افسردگی به ترتیب، 0.86،0.84،0.68،0.77 بود. همچنین نتایج بدست آمده جهت سنجش ثبات درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.90 و برای خرده آزمون های علائم جسمانی، اضطراب وبی خوابی ، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب، 0.76،0.84،0.61،0.88 بود.  

 

در خارج از کشور

در بررسی چن و چن(1983) جهت بررسی روایی همزمان از پرسشنامه چند جنبه ای مینه سوتا استفاده نمودند و به ضریب همبستگی 0.54 دست یافتند. کالمن، ویلسون و کالمن (1983) دو پرسشنامه سلامت عمومی و "مقیاس نا امیدی بک" را اجرا نمودند و ضریب همزمان 0.69 را گزارش نمودند. در تحقیق هودیامونت و همکاران (1988)، پرسشنامه سلامت عمومی، مقیاس موازنه عاطفی و پرسشنامه شرح حال آمستردام را اجرا نمودند و در مورد هر ضریب همبستگی 0.60 بدست آمد.

تا سال1980 بیش از 70 مطالعه درباره روایی پرسشنامه GHQ در نقاط مختلف دنیا به انجام رسیده بود. به منظور برآورد اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی ای پژوهش ها فرا تحلیلی شده و نتایج نشان داده اند، متوسط حساسیت پرسشنامه GHQ-28 برابر 84%(بین 77% تا 89%) و متوسط ویژگی آن برابر 82% (بین 78%تا 85%) است (ویلیامز[1] وگلبرگ ،1987).

گلدبرگ با مرور پژوهش های انجام شده در این زمینه که به دو صورت بازآزمایی و نیز محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به انجام رسیده مقدار اعتبار را بالا و قابل قبول گزارش کرده است. در بررسی گلدبرگ و ویلیامز (1998) اعتبار تنصیفی برای کل پرسشنامه را 0.95 گزارش کردند. ثبات درونی را با روش آلفای کرونباخ در مطالعه چان (1985)، وکی یس (1684)، 0.93 گزارش شده است.

 [1] -Williams,A

 

نرم‌افزار

 

فرا ایمن با طراحی نرم افزار قدرتمند و فارسی FaraGHQ، سرعت و دقت اجرای این آزمون را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشیده است.

دانلود نمونه گزارش نرم افزار FaraGHQ

 اطلاعات بیشتر: روش های اجرای آزمون ها

منابع‌و‌ماخذ

 

Chan, D.W. (1985). The Chinese version of the General Health Questionnaire: Does language make a difference? Psychological Medicine. 15: 147-55.

Chan, D.W. & Chan, T.S.C. (1983). Reliability, validity and the structure of the General Health Questionnaire in an Chinese version context. Psychological Medicine, 13,363-72.

Hodimont, P. ; Peer, N. & Syben, N. (1988). Epidemiological aspects of psychiatric disorders in a Dutch health area .. Psychological Medicine.

Kalman, T.P. ; Wilson, P.G. & Kalman, C.M. (1983). psychiatric morbidity in long term renal transplant recipient and patients undergoing haemodialysis: A comparative study. Journal of American Medical Association. 250: 55-58.

Keyes, S. (1984). Gender stereotypes and personal adjustment: Employing the PAQ, TSBI and GHQ with samples of Bntish adolescents. British Journal of Social Psychology. 23: 173-80.

Goldberg, D.P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Oxford University Press: London.

Goldberg, D.P., HiUier, V.F. (1979) A scaled version of the General Health Questionnaire. The Journal of Psychological Medicine. 9. pp. 131-145.

Goldberg, D. P., Williams, P. (1988). The User's Guide to the General Health Questionnaire. NFER-Nelson: Windsor.

_Williams, P., Goldberg, D.P., Mari, J. (1987). The validity of the General Health Questionnaire. Soc. psychiatry. 21: 15.
 

قیمتها

 

لیست قیمت خدمات

 

ورود به سایت

جستجو در سايت

ثبت نام در سايت

كد QR تماس با ما

اگر بر روي موبايل خود نرم افزار باركدخوان داريد، كد زير را اسكن كنيد و اطلاعات تماس ما را ذخيره نماييد.


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.