نمایش از 21 شهریور 1391
پرینت

تعریف

 قابليت هاي نرم افزارهاي فرا ايمن + ويديو

واژه شخصیت، معادل کلمه انگلیسی Personality بوده که از کلمه Persona اقتباس شده و به معنی نقاب یا ماسکی است که در یونان قدیم در میهمانی‌ها بر چهره می‌گذاشتند. این تعبیر تلویحا اشاره به این مطلب دارد که شخصیت هر کسی، ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد. بنابراین شخصیت، عبارت است از مجموعه ویژگی‌های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌کند.

برای ارتباط بهتر با همکاران خود و شناخت بهتر همدیگر در محیط کار و یا سپردن مسدولیت ها و وظایف به همکاران خود، سال هاست که در کشورهای پیشرفته ی دنیا، قبل و یا بعد از استخدام فرد، شخصیت وی را به طور کامل تحلیل می نمایند.

آزمون نئو(فرم بلند - 240 سوالی)  یکی از معتبرترین آزمون های ارزیابی شخصیت در دنیا به حساب می آید که می تواند روی هم رفته 30 عامل در شخصیت افراد را با دقت بسیار بالایی بسنجد. 

 

فرا ایمن با طراحی نرم افزار فارسی و قدرتمند ® FaraNEO سرعت و دقت اجرای این تست را توانسته تا حد بسیار بالایی بهبود بخشد. نتایج و داده های شما توسط این نرم افزار تحلیل می شوند که در زیر  می توانید یک نمونه گزارش از این نرم افزار را مشاهده نمایید:

   دانلود نمونه گزارش نرم افزار ® FaraNEO

   دانلود پرسشنامه به فرمت اكسل

  اطلاعات بیشتر: روش های اجرای آزمون ها 

بیشتر

 

پرسشنامه شخصیتی NEO

NEO-Personality inventory-Revised (NEO-PI-R

 نسخه جدید تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو NEO-PI-R (کاستا و مک کرا،1992) نوعی پرسشنامه خودسنجی ویژگی های شخصیتی است که مبتنی بر یک الگوی معروف شخصیتی بنام مدل پنج عاملی است(گلدبرگ،1993).

مدل پنج عاملی چهار دهه سابقه ی تحول داشته است (دیگمن،1990) و محصول سنت واژگان (تحلیل صفات موجود در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها) و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت است. طبق نسخه تجدیدنظر شده در پرسشنامه NEO ، پنج عامل یا حیطه مزبور عبارتند از روان آزرده گرایی[1]، برون گرایی[2]، گشودگی[3]، موافق بودن[4]، و باوجدان بودن[5]. هر حیطه، شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد.یعنی صفات شخصیتی خاصی که جنبه های مختلف هر حیطه را نشان میدهند. در جدول شماره 1 جنبه های هر حیطه مشخش شده اند.

نسخه تجدید نظر شده  پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-PI-R) حاوی  240 ماده (8 ماده برای هریک از30 جنبه یا  48 ماده برای هریک از پنج حیطه) است.پاسخ گویان هر یک از 240 جمله را بر مبنای یک مقیاس پنج قسمتی (کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم ،کاملا موافقم) درجه بندی می کنند.تحقیقاتی که منتهی بر تجدید نظر در پرسشنامه شخصیتی NEO شده اند در دهه 1970شروع شد. در آن دوران معلوم نبود کدام مدل یا نظام شخصیتی مفیدترین و جامع ترین ترتیب را از خصوصیات شخصیتی ارایه داده است. کاسترا و مک کرا متقاعد شده اند که مدل های شخصیتی مختلف، بیشتر روی ابعاد رده بالا(مثل روان آزرده گرایی،برون گرایی،...) توافق دارند  تا روی  صفات رده پایینی که ذیل این ابعاد قرار می گیرند (یعنی جنبه های هر بعد).

به همین دلیل کاستا و مک کرا یک رویکرد از بالا به پایین در ساختن پرسشنامه خویش اتخاذ کردند. آنها ابتدا آن دسته از عوامل  یا ابعاد شخصیتی رده بالا را انتخاب کردند که معتقد بودند بیشترین اهمیت و سودمدی را دارند (طبق مرورهای صورت گرفته بر ادبیات و تحقیقات تجربی خودشان). سپس صفات یا جنبه هایی را مشخص کردند که ذیل هر بعد قرار می گیرد. در نسخه اولیه پرسشنامه آنها،فقط سه عامل از پنج عامل وجود داشت (یعنی روان آزرده گرایی،برون گرایی  و گشودگی). اما نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخسیتی NEO هر پنج حیطه مدل پنج عاملی را می سازد و برای هریک،مقیاس  های فرعی دارد. نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی  NEOبر مبنای راهبرد آزمون سازی خرد گرا-تجربی تهیه شده که بر اعتبار سازه تاکید دارد. هر یک از صفات شخصیتی لحاظ شده،شناسایی، تعریف و سپس به گونه ای تحلیل می شدند که ماده هایی فراهم آیند که جنبه های مختلف هر صفت را اندازه بگیرند.

انتخاب نهایی مواد بر اساس عملکرد تجربی صورت گرفت. یعنی پایین ترین و معتبرترین ماده ها نگه داشته شوند. در ضمن جهت اطمینان یافتن از اینکه ماده ها مبتنی بر عوامل مربوطه هستند، تحلیل هعای عاملی انجام شد.

حیطه ها

جنبه ها

روان آزرده گرایی

اظطراب، خصومت، افسردگی، کم رویی، شتاب زدگی، آسیب پذیری.

برون گرایی

گرم بودن، معاشرتی بودن، ابراز وجود، فعال بودن، هیجان خواهی، هیجان مثبت

گشودگی

تخیل، زیبا پسندی، احساسات، کنش ها،ایده ها، ارزش ها

موافق بودن

اعتماد، رک گویی،نوع دوستی،همراهی، تواضع،دلرحم بودن.

با وجدان بودن

کفایت، نظم، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتن داری،محتاط در تصمیم گیری

جدول - 1

 


[1]-Neurotisim

[2]-Extraversion

[3] -openness Experience

[4] -Agreeableness

[5] -Conscientiousness

اجرا

 

این تست 240 سوال دارد. بنابراین وقت و حوصله ی کافی جهت انجام تست می طلبد. اگرچه بعد از اجرای تست، از نتایج آن شگفت زده خواهید شد!

تست نئو را می توان به صورت فردی و گروهی اجرا کرد. محیط آزمون گیری باید راحت، بدون سر و صدا و دارای نور کافی باشد. همچنین سطح صافی مانند میز یا زیر دستی مناسبی لازم است که آزمودنی بتواند به راحتی روی آن بنویسد. آزمونگر باید به گونه ای مناسب و مقتضی آزمودنی را به انجام آزمون ترغیب کند تا از پاسخ گویی مخدوش یا تصادفی او از روی بی حوصلگی و بی علاقگی جلوگیری شود.

برای هر آزمودنی  پرسشنامه و پاسخ نامه آزمون را ارائه کرده و به او بگویید که راهکار صفحه اول را به دقت بخواند. سپس شروع به پاسخ گویی نماید. هیچ محدودیت زمانی برای پاسخ گویی به آزمون وجود ندارد.

 اطلاعات بیشتر: روش های اجرای آزمون ها

اعتبارسنجی

 

در ایران

در ایران حق شناس (1387) بر روی نمونه 502 نفری جمعیت شیراز به نتایج زیر رسیده است:

ضرایب آلفای کرونباخ برابر C=0.83,A=0.71,،O=0.57،E=0.71،N=0.81 و اعتبار آزمون-آزمون مجدد در فاصله 6 ماه برابر N=0.53،A=0.6،O=0.76،E=0.74 به دست آمده است.

در خارج از کشور

این پرسشنامه توسط مک کرا و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده در کاربست های پژوهشی و بالینی داشته است. نسخه اصلی آن در سال 1992 توسط کاستا و مک کرا برای سنجش الگوی پنج عاملی شخصیت (روان آ زرده گرایی، برون گرا یی ،گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن) تنظیم شد. ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان 0.74 تا 0.89 با میانگین 0.81 متغیر بوده است. در حالیکه در تحقیق بنچارد و همکاران 1999 این ضریب در روان آزرده گرایی 0.85 ، در برون گرا یی 0.72 ، در گشودگی 0.68 ،برای موافق بودن 0.69 و برای با وجدان بودن 0.79 بوده است. اخیرا نیز پژوهشی درباره شخصیت و اختلالات خو ردن،ثبات درونی 0.69 تا 0.90 برای مقیاس های آ زمون گزارش شده است (ایگرت ،لندوسکی و کلامپ، 2007 ).

 اعتبار دراز مدت تست NEO-PI  نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولی 6 ساله روی مقیاس های O,E,N  ضریب های اعتبار0.68   تا 0.83 را نشان داده است.ضریب های اعتبار دو عامل Cو  Aبه فاصله 3 سال 0.79 و 0.63 بوده است (کاستا و مک کرا،1998 ). در یک مطالعه طولی 7 ساله از ارزیابی های همسالان که در آن کل تست به کار رفته بود ضرایب اعتبار بین 82/0تا 51/0  برای 18 صفت فرعیO,E,N    و 0.63 تا 0.81 برای عوامل اصلی 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا و مک کرا، 1998 ).

کاستا و مک کرا در راهنمای آزمون، اطلاعات گسترده ای از روایی همگرا و واگرای NEO گزارش کرده اند. در MMPI در مورد مقیاس های شخصیتی، مقیاس وسواسی با خرده مقیاس اظطراب NEO همبستگی 0.51 ،مقیاس مرزی با خرده مقیاس پرخاشگری 0.47 ، مقیاس اجتنابی با خرده مقیاس کم رویی 0.58 ،و مقیاس اسکیزوئید با گروه گرایی 0.66 همبستگی نشان می دهد.

 

 

نرم‌افزار

 

فرا ایمن با طراحی نرم افزار فارسی و قدرتمند ® FaraNEO سرعت و دقت اجرای این تست را توانسته تا حد بسیار بالایی بهبود بخشد. نتایج و داده های شما توسط این نرم افزار تحلیل می شوند که در زیر  می توانید یک نمونه گزارش از این نرم افزار را مشاهده نمایید:

دانلود نمونه گزارش نرم افزار ® FaraNEO

 دانلود پرسشنامه به فرمت اكسل

اطلاعات بیشتر: روش های اجرای آزمون ها  

 

منابع‌و‌ماخذ

 

 

Cano-Garcia, F.S., Padilla- Munoz, E.M. Carrasco-Ortiz, M.A. (2005) Personality and contextual in teacher burnout. Personality and Individual Differences, 38(4):929-940.

Conrad, M.A. (2006) Aptitude is not enough: How personality and behavior predict academic performance. Journal of Research in Personality, 46(3):339­346.

Costa, PT., Jr. McCrae, RR. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38(4):668-78.

Costa, PT., Jr. McCrae, RR. & Holand. (1984). Personality and vocational interests in an adult sample. Journal of Applied Psychology. 69(3), 390-400

Costa, PT., Jr. McCrae, RR. (1990). Personality disorders and the five-factor model of personality. Journal of Personality Disorders. 4(4), 362-371.

Costa, P.T., Jr. Me Crae, R.R. Dye, D.A. (1991) Facet Scale for agreeableness and conscientiousness: A revision of the NEO personality Inventory. Personality and Individual Differences, 12: 887-898.

- Costa, P.T., Jr. Me Crae, R.R. (1992) NEO-PI-R Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Costa, P.T., Jr. Me Crae, R.R. (1992). Replay to Eysenck. Personality and Individual Differences. 13,861-865

Costa, P.T., Jr. Me Crae, R.R. (1998). Trait theories of personality. In D.F.Barone, M.Hersen, & V.B. Van Hasselt (Eds). Advanced Personality. New York: Plenum, pp:l03-121.

Digman, John M.; Takemoto-Chock, Naomi K.(1981). Factors in The Natural Language Of Personality: Re-Analysis, Comparison, And Interpretation Of Six Major Studies. Multivariate Behavioral Research, 16(2), 149 - 170

 Digman, JM. (1990). Personality Structure: Emergence of the Five-Factor Model. Annual Review of Psychology.41, 417-440

Eggert, J. Levendosky, A. Klump, K. (2007) Relationships among attachment styles, personality characteristics, and disordered eating. International Journal of Eating Disorders, 40 (2): 149-155.

Eysenck H.J. and Eysenck S. B. G. (1975) Manual of the Eysenck Personality Questionnaire. Hodder & Stoughton, London.

Fiske, DW. (1949). Consistency of the factorial structures of personality ratings from different sour sources. J Abnorm Psychol. 1949 Jul; 44(3):329­44.

Goldberg, L.R. (1993). The structure of phenotypic personality traits.American Psychologists, 48,26-34

Holden, R.R. (1992). Association between the Holden psychological screening inventory in a non-clinical sample. Psychological reports. 1 039-1 042

Korukonda, A.R. (2007). Differences that do matter: A dialectic analysis of individual characteristics and personality dimensions contributing to computer anxiety. Computer in Human Behavior, 23(4),1921-1942

Me Crae, R.R. & Costa, P.T.Jr. (1989). Rotation to maximize the constructor validity of factors in the NEO Personality Inventory. Multivariate Behavioral Research, 24,107-127

Miller, Timothy R. (1991). The Psychotherapeutic Utility of the Five-Factor Model of Personality: A Clinician's Experience. Journal of Personality Assessment, 57(3), 415 - 433

Mooradian, T.A. & Nezlek, LB. (1995). Comparing the NEO-FFI and Saucier's Mini Markers as measures of the Big FIve. Personality and Individual Differences.21, 213-215

Watson, D., Tellegen, A. (1985). Toward the structure of affect. Psychological Bulletin,98, 219-235
 

ورود به سایت

جستجو در سايت

ثبت نام در سايت

كد QR تماس با ما

اگر بر روي موبايل خود نرم افزار باركدخوان داريد، كد زير را اسكن كنيد و اطلاعات تماس ما را ذخيره نماييد.


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.