نمایش از 21 شهریور 1391
پرینت

تعریف

 قابليت هاي نرم افزارهاي فرا ايمن + ويديو

رضایت شغلی چیست؟

"رضایت شغلی" مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است، عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.

تحقیقات نشان می دهد که نارضایتی شغلی باعث افزایش حوادث ناشی از کار می شود و ممکن است منجر به ترک شغل توسط کارمند شود.

اگر مایلید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، توصیه می کنیم، مقاله ی زیر را از سایت ما مطالعه نمایید:

چکونه نگذاریم نارضایتی شغلی باعث افزایش حوادث و ترک شغل گردد؟

 

بیشتر

 

 

شاخص توصیف شغل JDI  نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولین (1969) در دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

شاخص رضایت از شغل JDI  در قالب 6 مقوله شامل: ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار، فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد.

این پرسشنامه که توسط اسمیت و هیولین (1969) ساخته شده است، یکی از رایج ترین و دقیق ترین ابزارهای خشنودی شغلی است. عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع خشنودی را ارزیابی می کند که عبارتند از: 1- ماهیت کار  2- سرپرستی  3- حقوق  4- ارتقاء (پیشرفت)  5- همکاران  6- محیط کار. در فرم اصلی پرسشنامه هر جنبه خشنودی شغل روش اجرا و نمره گذاری در یک صفحه جدا قرار گرفته و در بالای صفحه عنوان آن و در زیر آن عبارت مختلف مربوط به آن جنبه نوشته شده است. این پرسشنامه در ایران توسط دکتر شکرکن ترجمه و توسط تعدادی از دانشجویان ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. (ارشدی، امیری)

 

 

روش‌اجرا

 

این تست 70 سوال دارد.( آزمون رضایت شغلی - JDI)

 روش های اجرای آزمون ها

بیشتر: اگر ماییلید که خودتان کار سنجش را انجام دهید و در هزینه هایتان صرفه جویی کنید، همکاران ما اصول کلی سنجش را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهند و ارزیابی نهایی و تحلیل داده های جمع آوری شده را  متخصصین ما در شرکت فرا ایمن انجام می دهند. 

همچنین شما می توانید با یک تماس کوتاه، از ما بخواهید که کار جمع آوری داده ها و تحلیل را از ابتدای پروژه تا انتهای آن را انجام دهیم. در این صورت همکاران ما در هرکجای ایران که باشید، در محل کار شما حاضر خواهند شد و کار سنجش و ارائه ی گزارش در مورد وضعیت رضایت شغلی در سازمان شما بر عهده خواهند گرفت.

بعد از سنجش و تحلیل داده ها، گزارش های مفیدی را با توجه به نتایج تست ها به شما ارائه خواهیم کرد. در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی در کار شما اعمال خواهد شد و جهت سنجش تاثیر اقدامات اصلاحی می توانید مجددا تست ها را اجرا نمایید و نتایج خود را با نتایج قبلی مقایسه نمایید.

جهت ارزیابی عوامل زیان آور روانشناختی در محیط کار شما برنامه های گسترده ای داریم. شما هم می توانید به جمع مشتریان ما بپیوندید و سطح ایمنی ، بهداشت و رضایت شغلی را  در سازمان خود ارتقا دهید. بی صبرانه منتظر تماس شماییم...

 

 

اعتبارسنجی

 

در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل با استفاده از روش اعتباری صوری و نظر 5 تن از متخصصین و اساتید دانشکده علوم تربیتی و اقتصاد دانشگاه اصفهان، این آزمون دارای اعتبار تشخیص داده شده است و با استفاده از نظر اساتید فوق و نیز روش اعتبار محتوایی این آزمون می توان رضایت شغل و مقوله های مختلف آن را در حد بالایی پوشش دهد. در مورد محاسبه همبستگی و استواری درونی شاخص توصیف شغل از روش آلفای کرونباخ به ترتیب این ضرایب به دست به دست آمد: ماهیت کار(شغل) 0.80، سرپرست (مسئول مستقیم) 0.89، همکاران 0.87، ترفیعات(ارتقاء) 0.90، حقوق و مزایا 0.90 و محیط کار 0.80.

تحلیل عاملی انجام شده بر این آزمون توسط مرائی بیانگر آن است که شاخص توصیف شغل، دارای دو عامل اصلی «بازده شغلی» که 34.16 درصد واریانس کل آزمون را تبیین می کند و مولفه های ترفیع، حقوق و محیط کار، دارای بیشترین بارهای عامل در آن هستند. عامل دوم بین فردی که 94/27 درصد واریانس کل آزمون را تبیین می کند و مولفه های ماهیت کار، رضایت از سرپرست و همکاران در آن دارای بیشترین بارهای عاملی هستند.

پایایی پرسشنامه JDI  از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است که در سطح آلفای 0.10 معنی دار بوده است (93%)، که این حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری است.

مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین (1969)، کندال و هیولین (1972) ضریب پایایی آن را 0.62 تا 0.89 و برای خرده آزمون ها در مطالعه اول بین 0.59 تا 0.92 و در مطالعه دوم 0.62 تا 0.93 گزارش نموده اند. در ایران برای اولین بار ارشدی و همکاران (1369) در پژوهش خود بر روی کارکنان صنعت نفت جنوب پایایی کل را 0.71 و برای خرده آزمون ها بین 0.73 تا 0.85 گزارش نمودند و غنی (1373) در مطالعه ای بر روی معلمان مدارس راهنمایی اهواز، ضریب پایایی کل را 0.85 و در خرده آزمون ها بین 0.65 تا 0.89 بدست آوردند. عطار (1374) در مطالعه ای بر روی کارکنان یک مجتمع صنعتی ضریب پایایی کل را 75/0 و در خرده آزمون ها بین 62/0 تا 87/0 گزارش نموده است. در مورد اعتبار آن اسمیت، کندال و هیولین (1969) نتایج این آزمون را با سایر روش های اندازه گیری خشنودی شغلی مقایسه نموده و آن را معتبر شناخته اند.

مطالعه ارشدی (1369) ضریب همبستگی را برای نمره کل این پرسشنامه با پرسشنامه خشنودی شغلی کوئین ـ سیارد 0.66 و برای خرده آزمون ها بین 0.33 تا 0.71 مشخص نموده است. و در مطالعه غنی (1373) ضریب اعتبار کلی 46/0 و ضریب اعتبار خرده آزمون ها بین 0.42 تا 0.59 متغیر است. همچنین ضریب اعتبار کلی در مطالعه عطار (1374) 0.75 و ضریب اعتبار خرده آزمون ها بین 0.59 تا 0.87 گزارش شده است.

 

 

 

نرم‌افزار

 

فرا ایمن با طراحی نرم افزار فارسی ® FaraJDIسرعت و دقت اجرای این تست را توانسته تا حد بسیار بالایی بهبود بخشد. نتایج و داده های شما توسط این نرم افزار تحلیل می شوند که در زیر  می توانید یک نمونه گزارش از این نرم افزار را مشاهده نمایید:

دانلود نمونه گزارش نرم افزار ® FaraJDI

 اطلاعات بیشتر: روش های اجرای آزمون ها

 

منابع‌و‌ماخذ

 

Smith, P. C., Kendall, L. M. & Hulin. C. L. (1969 . The measurment of satisfaction in work and retirement. Chicago, II ; Rand McNally.

 

 

ورود به سایت

جستجو در سايت

ثبت نام در سايت

كد QR تماس با ما

اگر بر روي موبايل خود نرم افزار باركدخوان داريد، كد زير را اسكن كنيد و اطلاعات تماس ما را ذخيره نماييد.


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.